Pravidla silničního provozu

Pravidla na silnicích

Jízda na levé straně, předjíždění vpravo.

Předjíždění a míjení

Řidič vozidla nesmí předjíždět ostatní, nebo se snažit předjet, pokud by tím ohrožoval nebo omezoval ostatní účastníky silničního provozu.

Přednosti

Na neřízených křižovatkách (kde provoz není řízen členem "Garda Siochana" nebo dopravními signály), musí řidiči dát přednost v jízdě vozidlům, jedoucím po hlavní silnici.

Na neřízených křižovatkách, kde jsou obě komunikace stejného typu platí přednost zprava.

Řidič vozidla blížící ke křižovatce musí dát přednost jakémukoliv vozidlu, které odbočuje, nebo projíždí křižovatkou.

Řidič vozidla vstupující na silnici ze soukromého pozemku, nebo z vedlejší komunikace musí dát přednost všem vozidlům v obou směrech.

Vozidla, která se blíží ke kruhovému objezdu musí dát přednost vozidlům, která se na kruhovém objezdu již pohybují (tj. jedoucím zprava), pokud není uvedeno jinak.

Hlavní silnice jsou na neřízených křižovatkách označené dopravním značením.

Výstražná znamení

Zvuková výstražná zařízení (klaksony) nesmí být použita v období mezi 23.30 a 07.00 hodin na jakékoliv komunikaci, na které je uveden platný rychlostní limit.

Omezení rozměrů a hmotnosti vozidel

Povolené rozměry a hmotnost vozidel


výška

- vozidla veřejných služeb

 4.25 m

- ostatní vozidla

 4.65 m

šířka

- vozidla nebo přívěsy

 2.55 m

- chladírenská vozidla

 2.60 m

délka

- přívěs

 12 m

- kloubová vozidla

 16.50 m

- kombinace vozidla/ přívěsu

 18.75 m

- všechna ostatní vozidla se 2 nápravami

 12 m

celková hmotnost

- vozidla se 2 nápravami

 18 t

- přívěsy se 2 nápravami

 16-18 t*

- vozidla nebo přívěsy se 3 nápravami

 25 t

- vozidla nebo přívěsy se 4 nápravami

 35 t

- kloubová vozidla s 5 nebo více nápravami

 40-44 t*

hmotnost na nápravu

- vozidla nebo přívěsy s jednoduchou nápravou

 10 t

- řídící nápravy

 10.5 t

* v závislosti na vzdálenosti mezi nápravami

Hmotnosti a rozměry leták lze stáhnout na následující internetové adrese:

http://www.penaltypoints.ie./en/RSA/Your-Vehicle/Vehicle-Standards/Weights--Dimensions-/

Adresa pro další informace:

Vehicle Standards

Road Safety Authority

(Úřad pro bezpečnost silničního provozu)

Moy Valley Business Park

Primrose Hill

Ballina

Co.Mayo

email: vehiclestandards@rsa.ie

Garda National Traffic Bureau

Garda Headquarters

Phoenix Park

Dublin 8

Tel.: +353 1 666 1956/4

Fax: +353 1 666 1958

e-mail: traffic@garda.ie

Rychlostní limity

Obecné rychlostní limity

Irsko přešlo na metrický systém: všechny značky označující vzdálenost nebo rychlostní limity jsou v kilometrech.


V zastavěných oblastech

50 km/ h

(30 km/ h v blízkosti škol)

Mimo zastavěné oblasti

60-100 km/ h max. (dle dopravního značení)

(s přívěsem: 80 km/ h max.)

Na dálnicích

120 km/ h

(s přívěsem: 80 km  h max.)

Mezinárodní dopravní značky označující rychlostní limity a konec omezení rychlosti jsou v souladu s protokolem 1949.

Speciální rychlostní limity

Stejně jako obecné omezení rychlosti, se následující limity vztahují na určité druhy vozidel. V místech, kde jsou hranice vyšší než výše uvedené limity, nesmí být překročena dolní hranice:


Jednopodlažní autobus, autokar

 80 km/h

Nákladní vozidla s pohotovostní hmotností vyšší než 3.500 kg

 80 km/h

Vozidla s přívěsem

 80 km/h

Dvojpodlažní autobusy

 65 km/h

Jednopodlažní autobusy se stojícími cestujícími

 65 km/h

Radarové detektory

Radarové detektory jsou zakázány; mohou být zabaveny Gardou.

Alkohol / drogy v krvi

Zákonný limit

 

Obecný limit pro řidiče osobních vozidel je 0,05%.

Pro profesionální řidiče (řídící a autobusy, autokary, těžká nákladní vozidla nebo vozidla veřejných služeb), stejně jako pro nově kvalifikované řidiče (méně než 2 roky praxe) je limit 0,02%.

Test

Garda (policie) je oprávněna zřídit kontrolní stanoviště a provádět náhodné dechové zkoušky. Pokud je test pozitivní, jsou řidiči povinní odebrat se v doprovodu příslušníků Gardy na stanici, kde podstoupí test krve nebo moči.

Příslušníci Gardy jsou rovněž povinni provést předběžnou dechovou zkoušku na místě nehody, pří níž došlo ke zranění, za předpokladu, že se domnívají, že řidič je pod vlivem alkoholu.

Pokud řidič selže při namátkové silniční fyzické a psychologické zkoušce na přítomnost drog, je opět povinen odebrat se s příslušníky Gardy na stanici, kde je povinen podstoupit test krve nebo moči na přítomnost drog.

Pokuty

Pokuty placené na místě

Příslušníci Garda Siochana (Občanské gardy), jsou oprávněni ukládat pokuty na místě – jedná se o oznámení o výši pokuty a informaci o její úhradě (obdoba pokutového bloku) – období pro úhradu pokuty je do 28 dní. Oznámení může být buď předáno přímo řidiči, nebo umístěno na vozidlo (za stěrač), v případě kdy se řidič nenachází na místě činu. Po 28 dnech se pokuty zvyšuje o 50%. Pokutovaný řidič se může rozhodnout řešit věc soudně.

Minimální a maximální pokuty


Trestné body

Pokuta

- Překročení povolené rychlosti

2 to 4

80* - 120** EUR

- Řízení pod vlivem alkoholu

3

Pokuta stanovená soudem

- Parkovací přestupky

40* - 60** EUR 

- Nepoužití bezpečnostního pásu

2 to 4

60* - 90** EUR

- Držení mobilního telefonu při jízdě

2 to 4

60* - 90** EUR

- Jízda bez pojištění

5

Pokuta stanovená soudem

- Nebezpečná jízda

5

Pokuta stanovená soudem

- Nerespektování dopravních světel

2 to 5

80* - 120** EUR

(Soud může odečíst více bodů)

* úhrada částky do 28 dnů

** úhrada částky během následujících 28 dnů

informace ohledně bodového systému jsou uvedeny níže.

Pozastavení řidičského průkazu

Pozastavení řidičského průkazu automaticky následuje po odsouzení za některé trestné činy, včetně všech druhů překročení maximální povolené hranice alkoholu v krvi v případě profesionálních nebo nově kvalifikovaných řidičů; nicméně soud může pozastavit řidičský průkaz při spáchání jakékoliv přestupku.

Zabavení vozidla

Zabaveno může být vozidlo, na kterém není vyznačená platba aktuální silniční daně a/ nebo pojištění.

Bodový systém

V Irsku je zaveden bodový systém pro motoristické trestné činy. Body nejsou vyznačeny v samotném řidičském průkazu, ale v záznamech řidiče v centrální databázi. Trestné body jsou v platnosti po dobu 36 měsíců od data jejich udělení. Pokud celkový počet trestných bodů dosáhne 12-ti, je řidiči pozastaven jeho řidičský průkaz na dobu 6 měsíců.

Pravidla parkování

Speciální pravidla pro parkování

Parkování je zakázáno:

- Do 9 metrů od křižovatky

- Do 9 metrů od strany přístupu do vozovky, přechodu pro chodce, nebo světelné signalizace pro chodce, s výjimkou nástupu nebo výstupu cestujících, nebo nakládky/ vykládky zboží

- na autobusové zastávce vymezené dopravním značením

- mezi silnicí a fungujícím semaforem

- na chodníku, pokud vozidlo zasahuje do volného pohybu chodců

- na cyklostezce

- na žluté čáře

Ve městech je parkovací doba omezena parkovacími hodinami a lístky nebo disky.

Volné použití parkovacích hodin, na kterých ještě nevypršel čas je povolené.

Parkování v noci

Osobní automobily a motocykly je možné zaparkovat bez zapnutých světel v ulicích, kde vozidlo dostatečně osvětlené veřejným osvětlením. Pokud není vozidlo dostatečně osvětlené veřejným osvětlením, musí být použita obrysová světla.

Výkon parkovacích předpisů

Parkovací přestupky jsou pokutovány na místě. Botičky jsou v Irsku běžně používané; za jejich odstranění je účtována pokuta ve výši 80 EUR . V některých oblastech jsou vozidla, která způsobují překážku v silničním provozu, odtahována, přičemž jejich vydání majiteli je opět zpoplatněné.

Parkovací místa pro zdravotně postižené motoristy

Obecně platí, že parkovací místa pro zdravotně postižené motoristy jsou označena modrým vodorovným dopravním značením a mezinárodní parkovací dopravní značkou se symbolem invalidního vozíku. Vozidla označená mezinárodním znakem pro zdravotně postižené řidiče je možné zaparkovat bez časového omezení na těchto místech, která spravuje místní samospráva a veřejné orgány. Na soukromých parkovištích je doba parkování na vyhrazeném prostoru ponechána na uvážení provozovatele. Vozidla tělesně postižených motoristů nemohou parkovat na jednoduché nebo dvojité žluté čáře, nebo na místech, kde je pravděpodobné, že budou tvořit překážku parkoviště.

Další informace jsou k dispozici na irské Veřejné informační službě "Občanské informace":

http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/traffic_and_parking/disabled_persons_parking_card.html

Světelné a dopravní značení

Semafory

V Irsku je používán systém tříbarevného semaforu ve většině velkých měst.

Dopravní značení

Místní názvy na dopravním značení jsou uvedené římskými písmeny v irštině a angličtině.

Varovné značky jsou ve tvaru žlutého diamantu s černým okrajem a černým symbolem.

Regulační značky se skládají z bílého kruhu s červeným okrajem, s černými symboly, čísly nebo písmeny.

Dopravní značení „Dej přednost v jízdě“ se skládá z červeného trojúhelníku vrcholem směřujícím dolů s následujícími slovy "Yield", nebo "Géill sli" (stejně je uvedeno v protokolu z roku 1949 - I, 22).

Dopravní značení "Omezení rychlosti" a "Konec rychlostního limitu" jsou stejné jako v Protokolu z roku 1949 (II, A.14 a A.15 II, v tomto pořadí).

Dopravní značení "STOP" je ve formě červeného osmiúhelníku s bílým okrajem, s nápisem STOP v bílé barvě.

Hlavní silnice jsou označené zelenými značkami s bílými znaky. Dálniční dopravní značení je modré s bílými znaky.

Dopravní značení, označující rychlostní limity jsou v kilometrech za hodinu.

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení ve středu vozovky je bílé. Žluté čáry podél okraje vozovky a přes obrubník znázorňují, že v těchto místech je čekání omezeno.

Žlutý cik-cak vzor pokrývající celou křižovatku (boxová křižovatka) znamená, že motoristé do tohoto prostoru nesmí vjet, pokud není jejich výjezd z křižovatky volný.

Železniční přejezdy

Některé železniční přejezdy jsou vybavené světly a závorami. Některé přejezdy jsou vybavené branami, které jsou neustále zavřené a musí být otevřené přímo motoristy, kteří se nejdříve musí přesvědčit, že nejede vlak. Vyskytuje se zde i několik přejezdů, vybavených pouze světelnou signalizací, která blikají, když se blíží vlak.

Povinné vybavení

Návštěvníci a obyvatelé

Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy

Použití bezpečnostních pásů je povinné na předních i zadních sedadlech vozidel vybavených pásy.

Děti do 3 let věku nesmí být přepravovány ve vozidle (kromě taxi), pokud nejsou umístěné v příslušném dětském zádržném systému. Děti do 3 let mohou cestovat na předním sedadle vozidla, pokud jsou umístěné v dětském zádržném systému, který je umístěn proti směru jízdy a za předpokladu, že je vypnutý přední airbag. Děti od 3 let, které jsou menší než 150 cm a váží méně než 36 kg musí být umístěné v dětské autosedačce, při přepravě ve vozidle, vybaveným bezpečnostními pásy. Dětský zádržný systém musí být v souladu s normou ECE R44.03. Pokud není osobní automobil vybaven bezpečnostními pásy, musí být děti přepravovány na zadním sedadle.

Helmy pro cyklisty

Ochranné přilby schváleného návrhu jsou povinné pro řidiče a spolujezdce motocyklů a mopedů.

Světla

Předpisy upravující světla a svícení jsou v souladu s požadavky úmluvy z roku 1949. Nejsou v platnosti žádné zvláštní požadavky na zařízení nebo použití.

Výstražný trojúhelník

Všechna komerční nákladní vozidla přesahující pohotovostní hmotnost 30 CWT (1.524 kg) musí nést na palubě reflexní červený rovnostranný trojúhelník. Tento trojúhelník musí být použit ke včasnému varování ostatních účastníků silničního provozu, v případě kdy je vozidlo odstaveno v nebezpečné situaci kvůli poruše nebo je zaparkováno v noci bez zapnutých světel.

Hasicí přístroj

Hasicí přístroj není povinny na palubě osobních vozidel.

Lékárnička

Lékárnička není povinná na palubě osobních vozidel.

Pneumatiky a hloubka dezénu

Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm

Ostatní

Reflexní vesta

Reflexní vesta není povinná na palubě vozidel.

Návštěvníci

Vozidla, dočasně dovezená zahraničními řidiči, musí být v souladu s minimálními požadavky Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).

Obyvatelé

Bezpečnostní pásy

Osobní automobily, kombíky, vozidla s až 8 místy pro cestující a nákladní vozidla, která s pohotovostní hmotností do 30 CWT (1.524 kg) registrovaná po 1. červnu 1971 musí být vybavena bezpečnostními pásy na předních sedadlech.

Vozidla registrovaná po 1. lednu 1993 musí být vybavena bezpečnostními pásy na předních i zadních sedadlech.

Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy

Zimní počasí v Irsku není nikterak dramatické. Použití pneumatik s hroty a sněhových řetězů je zakázáno. V případě použití zimních pneumatik, musí být namontovány na všech kolech.

Jízdní kola

Registrační formality

Není v platnosti žádná administrativní kontrola, týkající se vlastnictví jízdních kol v jakékoli části Irska, stejně jako nejsou jízdná kola předmětem daně.

Pojištění

Pojištění třetí stranou není nutné.

Cyklopruhy

Cyklostezky se nachází v městských oblastech. Jízdní pruhy pro cyklisty jsou označené souvislou bílou čárou.

Nedávno vystavěné cyklostezky spojují pobřeží k pobřeží na trase Belfast a Rossnowlagh a celkově 192 mil dlouhých osm cyklostezek vede přes Kingfisher, Counties Leitrim a Fermanagh.

Organizace Sustrans zveřejnila mapu národní cyklistické sítě pro Spojené království, viz.:

http://www.cyclingireland.ie/

http://www.sustrans.org.uk/what-we-do/national-cycle-network

Povinné vybavení

Všechna jízdní kola musí být vybavena funkčními brzdami, odrazkou a zvonkem. Pokud je jízdní kolo používáno v noci musí být vybaveno bílým světlem vpředu a červeným světlem vzadu.

Bezpečnostní helma

Cyklistická helma není povinná.

Speciální právní úprava

Další informace jsou k dispozici:

Cycling Ireland

(Irská cyklistika)

Kelly Roche dům

619 North Circular Road

Dublinu 1

Tel. +353 1 855 1522

Fax: +353 1 855 1771

Dopravní nehody

Hlášení o nehodě

V případě, kdy je při nehodě způsobeno zranění nebo škoda na majetku ve veřejném vlastnictví, je řidič povinen uvést své jméno a adresu příslušníkům Garda Siochana, a to buď přímo na místě nehody nebo na nejbližší stanici Gardy.

Čísla tísňových linek

Policie: 999 a 112

Ambulance: 999 a 112

Hasiči: 999 a 112

Pojistné formality

Všechny nehody musí být oznámeny na motoristovu pojišťovnou.

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018