Mezinárodní celní úmluvy pro vozidla

Vláda Irské republiky přistoupila na těchto mezinárodních dohod:

- Celní úmluva o dočasném dovozu soukromých silničních vozidel (New York, 1954)

- Úmluva o celních úlevách pro turistiku (New York, 1954)

- Dodatkový protokol k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických dokumentů a materiálů (New York, 1954)

- Celní úmluva o dočasném dovozu obchodních silničních vozidel (Ženeva, 1956)

- Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Ženeva, 1959 a 1975)

- Úmluva o dočasném použití (Istanbul, 1990)

Dokumenty pro dočasný dovoz vozidel

Dovoz bez dokumentu

Návštěvníci mohou dočasně dovážet vozidla a lodě z následujících kategorií bez formalit:

· jízdní kola, mopedy a skútry

· motocykly, s nebo bez postranního vozíku

· motorové tříkolky

· osobní automobily

· kombíky, pro soukromé účely

· vozidla s pohonem 4-kol, pro soukromé účely

· najatá vozidla (samotná, nebo s řidičem) *

· závodní vozidla (registrovaná nebo ne) a náhradní díly **

· motorové karavany, karavanové přívěsy, zavazadlové přívěsy

· lodní přívěsy

· minibusy až 9-ti místy včetně řidiče

· rekreační plavidla

· komerční vozidla pro přepravu osob (autobusy a autokary)

· odtahová (asistenční) vozidla

· pohřební vozidla

· komerční nákladní vozidla (dodávky, nákladní automobily a traktory)

· komerční přívěsy pro přepravu zboží

* Nájemce musí mít výhradní nebo hlavní bydliště mimo území Irské republiky.

** Viz. také bod níže

Dovoz s dokumentem

Karnety ATA jsou nutné pro dočasný dovoz následujících vozidel ze zemí, které nejsou členy EU:

- neregistrovaná závodní vozidla

- pojízdné dílny

- vozidla vybavená pro:

. tisk

. rozhlasové nebo televizní vysílání

. tvorbu filmu

. záznam zvuku nebo vybavená profesionálním zařízením potřebným pro tyto činnosti

- předváděcí nebo výstavní vozidla

Délka pobytu

Období dočasného použití je ve většině případům stanoveno na jeden rok.

V případě rekreačních plavidel dovezených ze zemí mimo EU, je doba dočasného použití stanovena na 18 měsíců, za předpokladu, že dovozce má obvyklé bydliště mimo EU, a že plavidlo je používáno pouze jím a jeho nejbližší rodinou. Dovozce musí být vlastníkem dokumentace, která stanovuje okolnosti dovozu lodi, pro případné předložení finančnímu úřadu nebo bezpečnostním orgánům, pokud si tuto dokumentaci vyžádají.

Pronajatá vozidla a ostatní vozidla neřízená vlastníkem

Najatá vozidla

Vozidla najatá návštěvníkem, jehož výhradní nebo hlavní sídlo je mimo území republiky, mohou být dočasně dovezena bez formalit (viz. kapitola "Dokumenty pro dočasný dovoz vozidel").

Takové vozidlo může být řízeno řidičem nebo mechanikem s bydlištěm v Irsku, který je k tomu písemně oprávněn dovozcem, ale nesmí být řízeno jiným občanem Irské republiky.

Vozidla neřízená majitelem

Vozidla mohou být dovezena buď jejich majitelem nebo jím pověřeným zástupcem. Majitelé, kteří chtějí dovážet svá vozidla prostřednictvím třetí strany, musí danou osobu písemně zmocnit, za účelem oprávnění k podpisu všech potřebných dokumentů a prohlášení.

Dočasně dovezená vozidla nesmí být zapůjčena (ať už za úplatu nebo jinak), prodána, pronajímána, darována, vyměněna nebo jinak zlikvidovaná v republice s výjimkou souhlasu finančního úřadu. Viz. kapitola "Komerční přeprava osob a nákladní doprava".

Vozidlo může být řízené pouze dovozcem nebo osobou, jejíž výhradní nebo hlavní místo pobytu je mimo Irskou republiku a je vlastníkem buď doprovázeno, nebo vlastník vozidlem písemně zplnomocní dovozce k řízení vozidla.

Karavany, obytné vozy a přívěsy

Soupis obsahu motorového karavanu, karavanového přívěsu nebo zavazadlového přívěsu není nutný, pokud v něm obsažené není zařízení cenné nebo neobvyklé povahy.

Maximální délka soupravy vozidla s karavanem: 12 m

Maximální šířka: 2,55 m

Telefony a cb rádia

Mobilní telefony a telefonování ve vozidle

Mobilní telefony mohou být dočasně dovezené do republiky bez jakýchkoli formalit. Sítě GSM 900/1800 pokrývají většinu ostrova, přičemž tři společnosti provozují 3G síť: Hutchinson, Telefónica Ireland (O2) a Vodafone Ireland.

Použití ručních mobilních telefonů během jízdy je zakázáno.

CB rádia

CB rádia mohou být dočasně dovážena, ale svolení k jejich použití je třeba předem získat prostřednictvím Ředitelství telekomunikací, viz níže.

Adresa pro další informace

Commission for Communications Regulations (ComReg)

(Komise pro řízení komunikace)

Abbey Court

Irish Life Centre

Dolní Abbey Street

Dublin 1

Tel.: +353 1 804 9600

Fax: +353 1 804 9680

e-mail: info@comreg.ie

Lodě

Rekreační plavidla jsou propuštěna bez formalit. V případě lodí, dovezených ze zemí mimo EU, je maximální doba dočasného dovozu 18 měsíců. Během této doby může plavidlo používat pouze dovozce.

Plavidla dovážená po moři jsou také přijímána bez formalit za předpokladu, že nejsou postavena speciálně pro soutěže, a že celní orgány jsou informovány o jejich příjezdu umístěním následujících označení na viditelném místě, dokud nejsou plavidla celně odbavena:

· ve dne: mezinárodní signální vlajka "Q"

· v noci: červené světlo nad bílým světlem, světla nejsou více než 186 cm od sebe

Zboží podléhající clu nebo omezením, musí být deklarované a oznámení o odplutí musí být podáno celním orgánům nejpozději 24 hodin před odjezdem.

Pojištění vozidel

Minimální požadavky pro obyvatele

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) je pro obyvatele Irské republiky povinné. Výše pojistného krytí třetích stran je následující:

· Škody na zdraví a za nehodu: neomezeně

· Škody na majetku: 1.120.000 EUR

Řidiči, kteří jsou občany Irské republiky, musí mít na čelním skle vozidla viditelně umístěné potvrzení o pojištění, stejně jako potvrzení o platbě silniční daně.

Řidičům je zároveň doporučeno mít vždy u sebe certifikát o pojištění, za účelem jejich předložení při namátkové silniční kontrole příslušníky Občanské gardy (policie).

Minimální požadavky pro návštěvníky

Požadavky pro návštěvníky jsou stejné jako pro státní příslušníky Irska, viz. odstavec výše.

Uznávané zahraniční pojištění

Národní pojištění

Hostující motoristé řídící motorová vozidla nesoucí registrační značky vydané v níže uvedených zemích nepotřebují žádné další pojistné dokumenty a nebudou požádáni, aby předložili jakýkoli doklad o pojištění při příjezdu do Irska.


Andorra

Gibraltar   

Norsko

Rakousko

Řecko

Polsko

Belgie

Maďarsko

Portugalsko

Bulharsko

Island

Rumunsko

Normanské ostrovy

Irsko

San Marino

Chorvatsko

Itálie

Srbsko

Kypr

Lotyšsko

Slovensko

Česká republika

Lichtenštejnsko

Slovinsko

Dánsko

Litva

Španělsko

Estonsko

Lucembursko

Švédsko

Finsko

Malta 

Švýcarsko

Francie

Monako

Velká Británie (vč. ostrova Man)

Německo

Nizozemsko

Vatikán

Zelená karta

Navštěvující motoristé řídící vozidla registrovaná v dočasné sérii v zemích uvedených výše nebo v následujících zemích musí být držiteli platné zelené karty:


Albánie

Izrael

Rusko

Bělorusko

Makedonie (FYROM)

Tunisko

Bosna a Hercegovina

Moldavsko

Turecko

Irán

Maroko

Ukrajina

Černá Hora

Krátkodobé pojištění

Vzhledem k nemožnosti zakoupit krátkodobé pojištění na hranici nebo v přístavu příjezdu, jsou řidiči, kteří nejsou držiteli pojištění platného pro Irsko, povinni zajistit pojistné krytí předem prostřednictvím jedné z pojišťoven, pověřeným k vydávání irského osvědčení o pojištění.

Adresa pro více informací

Motor Insurers’ Bureau - Ireland

(Kancelář pojistitelů motorových vozidel – Irsko)

Insurance House

39 Molesworth Street

Dublin 2

Tel.: +353 1 676 9944

Fax: +353 1 676 1108

e-mail: info@mibi.ie

Internet: http://www.mibi.ie/

Osvědčení o registraci vozidla, rz/mpz

Uznávaná národní osvědčení o registraci vozidla

Veškerá národní osvědčení o registraci jsou uznávána.

Řidič by měl být schopen předložit osvědčení o registraci na požádání.

Uznávaná mezinárodní osvědčení o registraci vozidla

Mezinárodní osvědčení pro motorová vozidla je uznáváno, ale není nutné.

Řidičské průkazy

Uznávané řidičské průkazy návštěvníků

Veškeré národní řidičské průkazy vydané v jakékoliv zemi jsou uznávané v případě motoristů, kteří navštíví Irsko na dobu maximálně 12 měsíců.

Mezinárodní řidičské průkazy

Mezinárodní řidičské průkazy (dle Úmluv z roku 1926 a 1949) jsou uznávané.

Dočasná povolení pro návštěvníky

---

 

Použití dočasně dovezeného vozidla obyvateli

Obyvatelé Irska mají zakázáno řídit dočasně dovezená vozidla.

Silniční daně pro turisty

Irská republika je smluvní stranou následujících mezinárodních dohod:

- Úmluva o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě (Ženeva, 1956)

- Úmluva o zdanění silničních vozidel v mezinárodní osobní dopravě (Ženeva, 1956)

- Úmluva o zdanění silničních vozidel v mezinárodní nákladní dopravě (Ženeva, 1956)

Všichni motoristé navštěvující Irskou republiku jsou osvobozeni od silniční daně na dobu do jednoho roku ode dne jejich příjezdu. Toto období může být rozloženo do několika návštěv.

Po uplynutí tohoto období je motorista ze zahraničí povinen obrátit se na místní úřad pro registraci vozidel, své vozidlo registrovat a uhradit silniční daň.

Výše splatné silniční daně z je uvedena v kapitole "Silniční daně".

Registrace dočasně dovezených vozidel

Motoristé, kteří přijedou do Irské republiky bez jakéhokoliv registračního dokumentu k vozidlu, jsou povinni okamžitě kontaktovat autoklub AAI při příjezdu. Autoklub AAI následně zajistí vydání dočasných registračních značek; která obsahují indexová písmena "ZZ". Dočasné registrační značky jsou platné po dobu jednoho měsíce.

Po získání dočasných registračních značek (ZZ) může zahraniční motorista, který chce navštívit jinou zemi při odjezdu z Irska, získat mezinárodní certifikát pro motorová vozidla. Žádost by měla být opět předána autoklubu AAI. Při odjezdu z Irska je nutné označení vozidla rozlišovacím znakem "IRL".

Další informace jsou k dispozici prostřednictvím http://www.revenue.ie/en/tax/vrt/leaflets/information-note-zz-system-temporary-registration.html.

Ztráta vozidla

Irské celní orgány akceptují postup stanovený v článku 13 Celní úmluvy o dočasném dovozu soukromých silničních vozidel (New York, 1954).

V případě, že musí být vozidlo zničeno, je tato procedura bez nutnosti úhrady daně.

Pokud lze vozidlo opravit a je ponecháno v Irsku, podléhá clu a registrační dani.

Dovozní předpisy

Dovozní povolení

V současnosti nejsou platná žádná omezení na dovoz vozidel, a to buď nových nebo ojetých, soukromou osobou pro vlastní potřebu, za předpokladu, že clo a daně jsou zaplaceny. Další informace, týkající se dovozu při převodu bydliště, jsou k dispozici v kapitole "Změna bydliště, přechodné bydliště".

Shodnost s technickými požadavky

Všechna vozidla trvale dovezená do Irska musí být v souladu s evropskými normami.

Clo

Všeobecné celní sazby

Na dovoz vozidel ze zemí EU se nevztahuje žádné clo. Celní sazby na vozidla dovezená z ostatních zemí jsou následující:


jízdní kola

 17% 

mopedy, motocykly

 9%

tříkolová vozidla

 10%

postranní vozíky

 10%

čtyřkolová vozidla

 10%

závodní vozidla

 10%

motorové karavany

 10%

komerční vozidla pro přepravu osob (autobus/ autokar)

- do 2800 ccm (benzín) nebo 2500 ccm (nafta)

 11%

- nad 2800 ccm (nafta) nebo 2500 ccm (diesel)

 20%

komerční nákladní vozidla

- do 2800 ccm (benzin) nebo 2500 ccm (diesel)

 11%

- nad 2800 ccm (benzín) nebo 2500 ccm (diesel)

 22%

karavanové přívěsy, zavazadlové přívěsy

 5.3%

Adresa pro další informace:

Revenue Irish Tax and Customs

(Irská daňová a celní správa)

Government Offices

St. Conlon's Road

Nenagh

Co. Tipperary

Tel.: +353 1 890 666 333

e-mail: tarclass@revenue.ie

Internet: http://www.revenue.ie/en/customs/index.html

Dph a ostatní daně

DPH

Vozidla dovezená ze zemí EU, jsou osvobozena od DPH, pokud jsou starší než 6 měsíců od první registrace a mají najeto více než 6.000 mil.

Ostatní vozidla podléhají DPH ve výši 23%.

Dodatečné poplatky

Vozidla trvale dovezená do Irska musí být registrována, přičemž vzniká povinnost uhradit registrační poplatky za vozidlo(VRT) na registračním úřadu, a to do konce následujícího pracovního dne po dni příjezdu, další informace jsou k dispozici v kapitole "Registrační značky a čísla".

Změna bydliště, přechodné bydliště

Změna bydliště

Osvobození od cla a DPH

K dispozici je volný oběh výrobků v rámci EU, s výjimkou zakázaných dovozních položek, uvedených v kapitole " Omezený či zakázaný dovoz/ vývoz - Vývozní omezení".

Předpisy, týkající se dovozu osobního majetku ze zemí mimo EU jsou podrobně popsány níže.

Osobní majetek fyzických osob (včetně motorových vozidel) může být bezcelně dovezen při převodu trvalého pobytu ze země mimo EU do Irské republiky, za následujících podmínek:

- běžné daně za zboží musí být uhrazeny v zemi, ve které bylo zboží zakoupeno, přičemž zboží nesmí být předmětem, na základě vývozu, žádného osvobození od daně nebo jakékoliv jejího vrácení

- dovoz musí probíhat v rámci období 6-ti měsíců před nebo 12-ti měsíců po dni převodu obvyklého bydliště

- dovozce užíval tento majetek v zemi, z níž převádí bydliště, po dobu nejméně 6 měsíců před změnou trvalého bydliště

- dovozce musí mít své předchozí místo pobytu mimo EU nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců

- dotyčná osoba je povinna předložit doklady o převodu obvyklého bydliště, jako je dopis nového jmenování, název a adresu podniku nebo zaměstnavatele v Irsku, dokumenty týkající se nájmu nebo koupě trvalého ubytování v Irsku, nebo dokumenty týkajících se nakládání s majetkem nebo ukončení zaměstnání v zemi původu

- zboží, dovezené na základě těchto ustanovení nesmí být likvidováno, pronajato ani zapůjčeno ve lhůtě 12-ti měsíců ode dne jeho dovozu

Osvobození od registrační daně z motorových vozidel

Osvobození od registrační daně z motorových vozidel je uděleno v souvislosti s motorovým vozidlem, které je osobním majetkem fyzické osoby, která přesouvá své obvyklé bydliště ze zemí mimo EU do Irska, za následujících podmínek:

- vozidlo musí být dovezeno do 12-ti měsíců ode dne převedení bydliště

- za vozidlo musí být uhrazeny celní poplatky a daně v zemi vývozu

- dovozce musí být vlastníkem vozidla nejméně 6 měsíců před přemístěním bydliště

- žádost o osvobození od daně musí být podána na finanční úřad, následující pracovní den po příjezdu vozidla do Irska, nebo následující pracovní den po jeho propuštění z celního řízení, pokud je mu vozidlo podrobeno

- dovozce musí trvale pobývat v zahraničí po dobu nejméně 185 dní v předchozím roce. Avšak osoba, trvale žijící v zemi za účelem účasti na vzdělávacím nebo odborném podniku není považována za osobu, mající v této zemi bydliště

- v případě irských státních příslušníků, kteří pobývají v zahraničí za účelem zaměstnání po dobu jednoho roku nebo déle a následně se vrací zpět do Irska, je osvobození od registrační daně z motorových vozidel poskytováno pro jedno vozidlo během jakéhokoli období 5-ti let

- vozidlo nesmí být prodáno, pronajato, zapůjčeno, nebo uvedeno jako zástava po dobu 12-ti měsíců ode dne registrace

Postup

Dovozce ze zemí mimo EU:

Je povinen vyplnit formulář C &E 1076 a vyhotovit seznam veškerého dováženého zboží. Formulář musí být předložen v okamžiku dovozu. Současně musí být předložena potvrzující dokumentace, za účelem prokázání úhrady běžných celních poplatků a daní za dovážené zboží. Výrobky ze zlata nebo stříbra musí být uvedené na samostatném formuláři.

Při dovozu motorového vozidla, je dovozce povinen předložit formulář spolu s registračním dokladem a vozidlem celním orgánům v okamžiku dovozu. Registrace vozidla je provedena prostřednictvím Registračního úřadu vozidel pro daný kraj/ čtvrt, do níž vlastník vozidla převádí své bydliště v případě, že bylo vyhověno jeho žádosti o udělení osvobození od placení dovozních poplatků a registrace vozidlo. Vlastníkovi vozidla je následně oznámeno registrační číslo a je mu vydáno osvědčení o registraci vozidla.

Dovozce ze zemí EU:

Je povinen vyplnit formulář VRT TOR pro dovoz motorového vozidla. Formuláře, spolu s vozidlem, musí být předloženy Finančnímu oddělení Registračního úřadu vozidel pro daný kraj/ čtvrt, do níž vlastník vozidla převádí své bydliště, a to nejpozději následující pracovní den po příjezdu vozidla do Irska. Registrace vozidla je provedena v případě, že žádosti o osvobození od placení VRT bylo vyhověno.

Podrobné informace o postupu při trvalém dovozu jsou k dispozici na internetových stránkách - http://www.revenue.ie/en/tax/vrt/leaflets/tax-relief-transfer-residence.html.

Různé

Není poskytováno žádné osvobození od cla pro dovoz alkoholických a tabákových výrobků nad rámec obvyklých bezcelních úlev pro cestující.

DPH ve výši 23% je splatná na motorová vozidla v době registrace, viz. také kapitola "DPH a ostatní daně".

Vozidlo, s uhrazeným clem a daní, které bylo vyvezeno z Irské republiky, může být zpětně dovezeno bezcelně a bez daní, v případě že jsou při dovozu předloženy doklady o předchozím vývozu.

Údaje o každé změně takových vozidel, které byly provedené v zahraničí, musí být hlášeny pracovníkům Celní a daňové správy v okamžiku zpětného dovozu. Daň z vozidel a registrační daň musí být zaplacena podle pokynů pracovníků celní s daňové správy.

Přechodné bydliště

Předpisy a koncese jsou totožné jako v případě změny bydliště.

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018